Del: - -

Anbefalinger om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladser

Med disse seks anbefalinger kan I hente inspiration til at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen, uanset om den udøves af ansatte eller ledere på arbejdspladsen eller af borgere/kunder.

Anbefalingerne bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen. Anbefalingerne er lavet i et samarbejde mellem arbejdsmarkedet parter og Arbejdstilsynet.

 1. SIGNALÉR AT SEKSUEL CHIKANE ER UACCEPTABELT
  Det er vigtigt, at ledelsen sender et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt. Skab klare rammer for adfærd og meld dem ud, så alle på arbejdspladsen kender dem. Det sikrer, at de ansatte kender deres handlemuligheder og ved, at de har ledelsens opbakning til at bruge dem, hvis de oplever seksuel chikane.
 2. HAV KLARE RETNINGSLINJER
  Det er vigtigt, at I ved, hvad I skal gøre. Derfor er det nødvendigt med klare retningslinjer – både for, hvordan I vil identificere og forebygge seksuel chikane, og for hvordan I vil håndtere det, hvis problemet opstår. Sørg for, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis de mener, der foregår chikane, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er. Centralt i retningslinjerne er også, hvordan I vil tage hånd om alle involverede parter samt, at alle kommer videre på en god måde.
  Når I har drøftet og taget stilling til, hvilke retningslinjer der kan fungere for jeres arbejdsplads, er det en god idé at skrive dem ned. Sørg for, at alle kender retningslinjerne og lad dem indgå i den oplæring og instruktion, I giver nyansatte. Følg løbende op på, om jeres retningslinjer virker.
 3. BRUG DIALOGEN SOM VÆRKTØJ
  Arbejdspladsens kultur og værdier er et fælles ansvar og skabes i samspil mellem ledelse og ansatte. Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om. Derfor er det en god ide at tage udgangspunkt i hverdagen og tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone hos jer, og hvor jeres grænser går. På den måde kan I få en fælles forståelse af, hvornår der er tale om seksuel chikane på jeres arbejdsplads.
 4. SIG FRA
  Sammen kan I forebygge seksuel chikane ved at gøre det nemmere at sige fra. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på hinandens grænser. Alle har forskellige grænser og det er vigtigt at huske, når I taler om seksuel chikane. Tal om, hvordan man kan sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser.
 5. KLARLÆG ROLLER OG ANSVAR
  Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Drøft og tag stilling til, hvem der har hvilke roller og opgaver. Det gælder både i forhold til arbejdet med at forebygge og med at håndtere seksuel chikane. Find ud af, om I har de nødvendige kompetencer på arbejdspladsen til at arbejde med at forebygge seksuel chikane og til at håndtere, hvis en kollega eller medarbejder udsættes for seksuel chikane.
 6. BEVAR FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF SEKSUEL CHIKANE
  Et første og vigtigt skridt er at sætte seksuel chikane på dagsordenen, og kunsten ligger i at bevare dette fokus. Tal om, hvordan I kan bevare den nødvendige opmærksomhed på forebyggelsen af seksuel chikane. I kan fx gøre det til et tilbagevendende punkt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, på personalemøder samt på møder i AMO eller i SU- og MED-udvalg. Husk også at gøre det til en del af oplæring og instruktion af nyansatte

Find mere viden om forebyggelsen af seksuel chikane i pjecen “Et godt psykisk arbejdsmiljø - forebyg
seksuel chikane” eller på hjemmesiden dingrænse.dk


Senest revideret den 25. juni 2024