Unges arbejdstid: Hvor længe og hvornår må unge arbejde?

Der er særlige regler for, hvor længe og hvornår på døgnet unge under 18 år må arbejde.

Læs mere om unges arbejdstid
Del: - -

Regler for ungarbejdere i alderen 13 - 17 år

Når unge træder ind på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at kende til de regler og rettigheder, der beskytter ungarbejdere i forskellige job. Disse regler varierer blandt andet afhængigt af alder, hvilket type arbejde det drejer sig om, og om den unge har afsluttet 9. klasse.

Men hvad er en ungarbejder?

Det som mange oftest kategoriserer som en ungarbejder er, at det er en person, typisk i alderen 13-17 år, der har et fritidsjob. Disse unge går ofte i grundskole eller er studerende og arbejder deltid og under særlige regler for at sikre deres sundhed og sikkerhed.

At træde ind på arbejdsmarkedet er et stort skridt for enhver ung person, og det bringer en verden af
muligheder, lærerige oplevelser og det første strejf af uafhængighed. Men det rejser også vigtige spørgsmål: Hvad er reglerne for ungarbejdere mellem 13-17 år? Hvad må man og hvad må man ikke? 

Regler og retningslinjer for ungarbejdere

Reglerne for, hvad unge under 18 år må arbejde med, er fastlagt i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde plus elleve bilag til bekendtgørelsen. Reglerne i bekendtgørelsen er foldet ud i to vejledninger fra Arbejdstilsynet. Vi giver dig overblikket her nedenfor.

Regler for hvad unge mellem 13-17 år må arbejde med

Børn under 13 år

For at starte med at arbejde, skal man som hovedregel være over 13 år gammel. Børn under 13 år må som hovedregel kun arbejde hjemme og kun lejlighedsvist eller kortvarigt. Der er dog enkelte undtagelser ift. kulturelle aktiviteter, fx sportsaktiviteter, teaterforestillinger, tv, filmoptagelse m.m. - men det kræver en særlig tilladelse fra politiet.

Unge på 13-14 år og ældre unge, som ikke har afsluttet 9. klasse:

Unge på 13-14 år må kun arbejde med lettere arbejdsopgaver, og de må som hovedregel slet ikke arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner. Det samme gælder for ældre unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten - dvs. at de ikke har afsluttet 9. klasse. Opgaverne kan bl.a. være:

 • Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler – fx med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr og heste, bær- og frugtplukning

 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning

 • Lettere budtjeneste, herunder piccoloarbejde og udbringning af aviser og reklamer

 • Lettere arbejde i butikker – fx med modtagelse, sortering prismærkning og pakning af varer

 • Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv. 

Bemærk: Listen er ikke udtømmende. Se mere i Bilag 7-9 i Bekendtgørelsen om unges arbejde.

Unge på 13-14 år, som stadig er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde med maskiner (undtagen helt ufarlige maskiner som fx kopimaskiner og støvsugere), eller med farlige stoffer og kemikalier. De må heller ikke arbejde i farlig nærhed af maskiner eller farlige stoffer og kemikalier.

Der gælder dog særlige regler for unge, der arbejder i detailhandlen og i industrien. Her må unge, når visse forudsætninger er opfyldt, jf. bekendtgørelsen bilag 8, arbejde i nærheden af maskiner, hvis de er gjort ufarlige. Det vil bl.a. sige, at de skal være standset, eller de skal være forsvarligt afskærmede, så de unge kan arbejde sikkert uden at komme i kontakt med fx bevægelige eller bearbejdende dele.

De må heller ikke udføre arbejde, der er fysisk belastende, fordi unges muskler, knogler og led ikke er fuldt udvoksede. Ved løft, træk og skub skal der derfor tages særligt hensyn til den unges alder og fysik, og unge må normalt ikke løfte mere end ca. 12 kg.

Unge på 15-17 år, som har afsluttet 9. klasse

Unge mellem 15 og 17 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, må som udgangspunkt udføre de almindelige opgaver på arbejdspladsen - medmindre de er nævnt i listerne over opgaver, som unge ikke må udføre, hvilke er:

 • Arbejde, der indebærer en særlig risiko for vold, medmindre de arbejder sammen med en person over 18 år (§ 13).
 • Pengetransporter, transport af medicin mm (§ 13).
 • Arbejde med fare for nedstyrtning og sammenstyrtning (§ 14).
 • Farlige maskiner, tekniske hjælpemidler og anlæg (bilag 1, 2, 3 og 9).
 • Farlige stoffer og materialer (bilag 4 og 5).
 • Fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling (bilag 6).

Bemærk: Listen i bilagene er ikke udtømmende. Det betyder, at selv om en arbejdsopgave ikke udtrykkelig er nævnt, kan den godt være udelukket for unge, hvis den ligner eller svarer til en af de opgaver, som er nævnt på listen.

Det kan være svært at få overblik over alle bestemmelserne i Bekendtgørelsen og de 11 bilag. Læs derfor Arbejdstilsynets vejledning om ikke undervisningspligtige unges arbejde, hvor reglerne er samlet og forklaret.

Ungarbejdere, der arbejder på cafeer, barer og restauranter

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde i lokaler, hvor der serveres øl, vin eller alkohol. Undtaget er dog unge som ikke er undervisningspligtige, eller som er i gang med tjeneruddannelsen, og som alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger mv.

Særlige regler for elever i erhvervsuddannelse

Mange af de nævnte generelle forbud for unge gælder ikke for unge, som er fyldt 15 år, når arbejdet indgår som et nødvendigt led i en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Det omfatter typisk de traditionelle lærlingeuddannelser, samt elever i praktik under en erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU-elever), social- og sundhedsuddannelser m.v.

Uanset om den unge under 18 år er under uddannelse eller ej, er der dog en række arbejdsopgaver, de ikke må udføre.

Regler for unge og nyuddannede, der er fyldt 18 år

Unge, der er fyldt 18 år må i princippet udføre de almindelige opgaver på arbejdspladsen. Men unge og nyuddannede har mindre erfaring på arbejdsmarkedet og i faget, og derfor har de særlig brug for instruktion, oplæring og hjælp til at komme ind i det faglige miljø og arbejdsfællesskabet.

Bliv klogere på unges arbejde

AT-vejledning: Undervisningspligtige unges arbejde AT-vejledning: Ikke undervisningspligtige unges arbejde
Guide: En tryg og sikker jobstart
Guide til unge:
Sikker i butikken
Hent vejledningen (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf) Hent guiden (pdf)

 


Senest revideret den 26. april 2024