Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Arbejdsgiverens pligter og ansvar

De unge medarbejdere kan have brug for særlig opmærksomhed på jobbet for at sikre, at de trives og ikke risikerer ulykker og arbejdsskader. Derfor er der bl.a. særlige krav om instruktion og tilsyn med de unge på arbejdspladsen.

Det skal arbejdsgiveren/lederen gøre

Lovkrav: Arbejdsgiveren skal altid sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det står i Lov om arbejdsmiljø. Når du har ansat unge under 18 år, er der et særligt krav om, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det tager hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand.

Vejledninger: Arbejdstilsynet har udarbejdet to vejledninger, som folder lovkravene ud og beskriver arbejdspladsens opgaver og pligter, når I har unge under 18 år ansat. Den ene vejledninger gælder for unge som er undervisningspligtige (dvs. at de ikke har afsluttet 9. klasse), og den anden gælder for unge som er færdige med 9. klasse. Se links neden for.

Både fysisk og psykisk arbejdsmiljø: Reglerne handler både om at beskytte den unge måde fysisk nedslidning og skader på kroppen, og om at beskytte den unge mod psykiske belastninger - fx på grund af konflikter, mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed.

De vigtigste pointer

  • Instruktion og oplæring: Lederen skal sørge for at, at den unge får grundig instruktion og vejledning og lærer, hvordan han eller hun varetager arbejdet på en sikker måde. Fx skal den unge lære at bruge tekniske hjælpemidler og kemikalier korrekt. Instruktionspligten gælder i forhold til alle aspekter af den unges arbejde og arbejdspladsens indretning, som kan indebære en risiko for den ansatte.
  • Vurder, om der er særlig risiko: Leder/arbejdsgiver skal vurdere, om der er nogle særlige risici forbundet med det arbejde, den unge skal lave i forhold til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. I skal beskrive risiciene særskilt i jeres arbejdspladsvurdering (APV). Det kan fx være tunge løft, brug af maskiner eller kemikalier, eller risiko for ubehagelige kommentarer fra fx kunder.
  • Forebyg risiko: Lederen skal også sørge for at forebygge risiciene i den måde, man tilrettelægger den unges arbejde på. Det kan fx være at købe tekniske hjælpemidler eller ved at sikre opbakning under begyndende konflikter.
  • Før tilsyn: Lederen skal sikre, at der er en voksen, der fører tilsyn med den unges arbejde og som kan hjælpe den unge til rette, hvis der er spørgsmål og tvivl. Hvis der er tale om arbejde med ingen eller få risikomomenter, eller hvis den unge er meget rutineret, behøver tilsynet kun at ske en gang imellem. Hvis der er tale om et mere risikofyldt arbejde, kan det være nødvendigt, at den person, der fører tilsynet, arbejder sammen med den unge og overvåger arbejdet.

Ansættelseskontrakt og kontakt til forældre

Arbejdsgiveren skal udarbejde en ansættelseskontrakt, hvis den unge er ansat i mere end en måned, og hvis arbejdstiden er 8 timer eller mere i gennemsnit pr. uge. En skriftlig aftale er dog altid en god idé - også ved kortere ansættelser. Forældrene skal underskrive ansættelseskontrakten, når den unge er under 18 år.

Hvis den unge er under 15 år eller ikke har afsluttet 9. klasse, har arbejdsgiveren har også pligt til skriftligt at underrette forældrene om beskæftigelsen. Her skal man bl.a. beskrive arbejdstidens længde, samt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, og de foranstaltninger, der er truffet vedrørende sikkerhed og sundhed.

Dansk Erhverv, Dansk Industri og andre arbejdsgiverorganisationer har udarbejdet standardkontrakter for unge, som passer til disse sektorer. Du kan også hente en skabelon til ansættelseskontrakt for unge hos Jobpatruljen.

Se mere i Arbejdstilsynets vejledninger:

Særlige regler for unges arbejdstid og arbejdsopgaver

Ud over de generelle krav til, hvordan du som arbejdsgiver skal sikre de unge et sikkert arbejdsmiljø, indeholder Arbejdsmiljøloven en række bestemmelser om, hvornår børn og unge må arbejde, og hvad de må arbejde med. – bl.a. i forhold til bl.a. maskiner, kemikalier, alkohol, tunge løft, alene arbejde og meget mere.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022