Hvilke jobs må unge udføre?

Hovedreglen er, at unge ikke må udføre arbejde, hvor der er fare for, at de kommer til skade. De præcise regler afhænger bl.a. af, hvor gammel den unge er, og om den unge har afsluttet 9. klasse. Få overblikket her.

Det siger reglerne

Reglerne for, hvad unge under 18 år må arbejde med, er fastlagt i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde plus elleve bilag til bekendtgørelsen. Reglerne i bekendtgørelsen er foldet ud i to vejledninger fra Arbejdstilsynet.

De vigtigste pointer i Bekendtgørelsen om unges arbejde:

Børn under 13 år

Børn under 13 år må som hovedregel kun arbejde hjemme og kun lejlighedsvist eller kortvarigt. Der er dog enkelte undtagelser ift. kulturelle aktiviteter, fx sportsaktiviteter, teaterforestillinger, tv, filmoptagelse m.m. - men det kræver en særlig tilladelse fra politiet.

Unge på 13-14 år og ældre unge, som ikke har afsluttet 9. klasse:

Unge på 13-14 år må kun udføre lettere arbejdsopgaver, og de må som hovedregel slet ikke arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner. Det samme gælder for ældre unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten - dvs. at de ikke har afsluttet 9. klasse. Opgaverne kan bl.a. være:

 • Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler – fx med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr og heste, bær- og frugtplukning

 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning

 • Lettere budtjeneste, herunder piccoloarbejde og udbringning af aviser og reklamer

 • Lettere arbejde i butikker – fx med modtagelse, sortering prismærkning og pakning af varer

 • Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv. 

Bemærk: Listen er ikke udtømmende. Se mere i Bilag 7-9 i Bekendtgørelsen om unges arbejde.

Unge på 13-14 år, som stadig er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde med maskiner (undtagen helt ufarlige maskiner som fx kopimaskiner og støvsugere), eller med farlige stoffer og kemikalier. De må heller ikke arbejde i farlig nærhed af maskiner eller farlige stoffer og kemikalier.

Der gælder dog særlige regler for unge, der arbejder i detailhandlen og i industrien. Her må unge, når visse forudsætninger er opfyldt, jf. bekendtgørelsen bilag 8, arbejde i nærheden af maskiner, hvis de er gjort ufarlige. Det vil bl.a. sige, at de skal være standset, eller de skal være forsvarligt afskærmede, så de unge kan arbejde sikkert uden at komme i kontakt med fx bevægelige eller bearbejdende dele.

De må heller ikke udføre arbejde, der er fysisk belastende, fordi unges muskler, knogler og led ikke er fuldt udvoksede. Ved løft, træk og skub skal der derfor tages særligt hensyn til den unges alder og fysik, og unge må normalt ikke løfte mere end ca. 12 kg.

Unge på 15-17 år, som har afsluttet 9. klasse

Unge mellem 15 og 17 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, må som udgangspunkt udføre de almindelige opgaver på arbejdspladsen - medmindre de er nævnt i listerne over opgaver, som unge ikke må udføre i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde og dens bilag.

Bekendtgørelsen og dens bilag nævner en række opgaver, som unge generelt ikke må arbejde med:

 • Arbejde, der indebærer en særlig risiko for vold, medmindre de arbejder sammen med en person over 18 år (§ 13).
 • Pengetransporter, transport af medicin mm (§ 13).
 • Arbejde med fare for nedstyrtning og sammenstyrtning (§ 14).
 • Farlige maskiner, tekniske hjælpemidler og anlæg (bilag 1, 2, 3 og 9).
 • Farlige stoffer og materialer (bilag 4 og 5).
 • Fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling (bilag 6).

Bemærk: Listen i bilagene er ikke udtømmende. Det betyder, at selv om en arbejdsopgave ikke udtrykkelig er nævnt, kan den godt være udelukket for unge, hvis den ligner eller svarer til en af de opgaver, som er nævnt på listen.

Det kan være svært at få overblik over alle bestemmelserne i Bekendtgørelsen og de 11 bilag. Læs derfor Arbejdstilsynets vejledning om ikke undervisningspligtige unges arbejde, hvor reglerne er samlet og forklaret.

Specielt om arbejde i cafeer, barer og restauranter

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde i lokaler, hvor der serveres øl, vin eller alkohol. Undtaget er dog unge som ikke er undervisningspligtige, eller som enten er i gang med tjeneruddannelsen eller alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger mv.

Særlige regler for elever i erhvervsuddannelse

Mange af de nævnte generelle forbud for unge gælder ikke for unge, som er fyldt 15 år, når arbejdet indgår som et nødvendigt led i en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Det omfatter typisk de traditionelle lærlingeuddannelser, samt elever i praktik under en erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU-elever), social- og sundhedsuddannelser m.v.

Uanset om den unge under 18 år er under uddannelse eller ej, er der dog en række arbejdsopgaver, de ikke må udføre.

Unge og nyuddannede over 18 år

Unge over 18 år må i princippet udføre de almindelige opgaver på arbejdspladsen. Men unge og nyuddannede har mindre erfaring på arbejdsmarkedet og i faget, og derfor har de særlig brug for instruktion, oplæring og hjælp til at komme ind i det faglige miljø og arbejdsfællesskabet.

Gode materialer om unges arbejde

AT-vejledning: Undervisningspligtige unges arbejde AT-vejledning: Ikke undervisningspligtige unges arbejde
Guide: En tryg og sikker jobstart
Guide til unge:
Sikker i butikken
Hent vejledningen (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf) Hent guiden (pdf)

 


Senest revideret den 20. december 2022