Hvad må unge

Hvad må unge?

Der er en række regler og love om, hvilke jobs unge må varetage, og hvilke maskiner, stoffer og materialer de må arbejde med. Reglerne afhænger af den unges alder og af, om vedkommende stadig er undervisningspligtig.

Hovedreglen er, at det er forbudt for børn under 13 år at arbejde.

Børn fra 13-15 år må kun have let erhvervsarbejde, og de må overhovedet ikke arbejde med maskiner. Arbejdstilsynet har udarbejdet en liste over arbejde, som er tilladt for børn mellem 13 og 15 år. Hvis jobbet ikke står på denne liste, er det sandsynligvis ulovligt for denne aldersgruppe. Der gælder lidt mere lempelige regler for de 15-18 årige.

Fælles er, at unge under 18 år ikke må udføre arbejde, der kan være farligt. Det indebærer eksempelvis, at der er en række kemikalier, maskiner og tekniske hjælpemidler, som unge ikke må arbejde med. Unge må heller ikke udsættes for sundhedsskadelige fysiske belastninger, og der er begrænsninger på, hvor meget unge må løfte.

Der er desuden en række regler for, hvor meget unge må arbejde, og på hvilke tider af døgnet arbejdet må udføres. Eksempelvis må unge, der stadig er undervisningspligtige, ikke arbejde mere end 2 timer på skoledage, og aftenarbejde er helt forbudt.

Læs Arbejdstilsynets regler
Læs Arbejdstilsynets vejledninger for undervisningspligtige unge og ikke-undervisningspligtige unge

Klik i menuen til herunder og læs mere om arbejdsmiljøreglerne for unge

Arbejdsskader er skader på eller nedslidning af kroppen, som er sket i forbindelse med arbejdet.

Erstatning ved arbejdsskader

Enhver kan komme ud for en arbejdsulykke eller blive syg af forholdene på sit arbejde. Går det galt, er det godt at kende til hovedreglerne for erstatning.

Sørg for at få anmeldt skaden hurtigst muligt

Alle arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsikring/Arbejdstilsynet.
En virksomhed har pligt til at anmelde ulykker, hvis de medfører sygefravær på en dag eller mere. Praktiserende læger skal anmelde formodede erhvervsbetingede sygdomme. Og den skadede kan selv kan ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervsikring og anmelde en skade. Vedkommende vil i så fald modtage er brev fra Arbejdsmarkedets Erhvervsikring om, at de behandler sagen.

Hvad kan erstattes?

Gennem den lovpligtige arbejdsskadeforsikring kan en skadet få erstattet de varige følger af en skade. Omkostninger til helbredelse kan også godtgøres.
Dog anerkendes forløftningsskader ikke, med mindre der er sket noget særligt eller uventet under løftet.

Problemer omkring erstatningskravet

Sker det, at en erstatningssag går i hårdknude, kan de faglige organisationer hjælpe henholdsvis arbejdsgiver og medarbejder. Det er en god ide at få råd og vejledning fra dem allerede tidligt i forløbet.

Disse arbejdstidsregler gælder for alle 13-15 årige. Samme regler gælder for unge over 15, hvis de stadig er undervisningspligtige.

Den daglige arbejdstid må ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Når den daglige arbejdstid er på 7 timer, skal timerne ligge samlet.

Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger.

Unge, som er omfattet af undervisningspligten, men som har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, må arbejde i op til 8 timer dagligt og 40 timer om ugen. Det samme gælder for unge, som er i erhvervspraktik.

Aften- og natarbejde

Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

Ferie

Unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal så vidt muligt have en hel arbejdsfri periode i løbet af skolesommerferien.

Disse arbejdstidsregler gælder for unge mellem 15-18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten:

Arbejdstiden må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag.

Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal timerne ligge samlet.

I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af arbejdets karakter, kan arbejdstiden for unge, som er beskæftiget i landbruget, overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.

Den ugentlige arbejdstid må dog aldrig overstige 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode.

Hvis de unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, de unge bruger på undervisning, medregnes til den daglige og ugentlige arbejdstid.

Aften og natarbejde

Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

I værksteder, som hører til konditorier og brød- og kagebagerier, samt ved staldarbejde inden for landbruget, må unge arbejde fra kl. 4.00.

I kontorer, samt butikker, servicestationer og lignende må unge arbejde indtil kl. 22.00.

I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder må unge assistere ved forestillingers afholdelse indtil kl. 24.00.

I restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må unge arbejde indtil kl. 24.00. Der henvises endvidere til restaurationslovens regler om unges arbejde på serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke.

Ved udbringning af dagblade kan arbejdet tidligst begynde kl. 5.00.

Generelt skal unge under 18 år være opmærksomme på, hvilke stoffer og materialer de arbejder med, da påvirkninger fra støv, røg, os, dampe, opløsningsmidler, sprøjtemidler m.m. kan være sundhedsskadelige.

Unge under 18 år må ikke arbejde med produkter, der er til fare for sundheden. Det er produkter, som er mærket med et orange faremærke.

Unge må  ikke arbejde i rum, hvor andre bruger farlige produkter. Det er dog kun, hvis en konkret vurdering viser, at den unge medarbejder kan blive udsat for påvirkninger, at vedkommende ikke må det.

Opløsningsmidler

Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1 % opløsningsmidler.

Tunge løft er sundhedsskadelige og bør undgås. Brug derfor altid tekniske hjælpemidler, hvor der er mulighed for det. Ved løft af tunge byrder, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg.

Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion i byrdevægten.

Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, og det skal sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, og arbejdet skal foregå således, at den kraft, der skal præsteres ved igangsætning eller transport, er lav.

Arbejde, der indebærer krav om kontinuerlig manuel håndtering, som er kraftbetonet eller af ensartet fysisk belastende karakter, skal begrænses til korte perioder, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.

Børn under 15 år

Børn under 15 år, og unge der ikke har afsluttet 9. klasse, må slet ikke arbejde med maskiner.

Unge mellem 15 og 18 år

Denne aldersgruppe må ikke arbejde med farlige maskiner. Eksempelvis må unge under 18 år ikke arbejde med:

 • Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, drejebænke til metal, pålægsmaskiner og boremaskiner.
 • Maskiner med åbne valser eller snegle, som fx offset trykkemaskiner, strygeruller til tøj og snegletransportører.
 • Motorkædesave, motorrydningssave, buskryddere og motorhækklippere.
 • Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører.
 • Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede.
 • Kraner og andre løfteredskaber og spil, herunder løfteredskaber til brug for handicappede.
 • Udstyr til svejsning og flammebehandling.
 • Vibrationsbelastende håndværktøj.
 • Være førere og operatører for grave- og læssemaskiner.

Ovenstående nævner kun et udsnit af de maskiner, der er forbudte for 15-18 årige.

Der er love og regler, der sikrer, at unge ikke udsættes for farligt arbejde og risiko for arbejdsulykker eller sygdomme opstået på grund af arbejdet.

Men det er også vigtigt, at det psykiske arbejdsmiljø er i orden, og at unge ikke udsættes for stress, chikane, mobning eller andre psykiske belastninger fra arbejdsgivere eller kolleger.

Arbejdstilsynets liste over arbejde, som er tilladt for børn mellem 13 og 15 år. Hvis jobbet ikke står på denne liste, er det sandsynligvis ulovligt for denne aldersgruppe.

 • Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.
 • Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
 • Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
 • Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.
 • Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
 • Lettere manuelt arbejde, såsom lægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.
 • Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.
 • Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.
 • Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.
 • Se listen hos Arbejdstilsynet
Mange unge arbejder alene på tankstationer, i kiosker, grillbarer, bagerbutikker, minimarkeder og andre forretninger med lang åbningstid. Sådanne forretninger kan være mål for røverier og vold.

Risikoen er størst om aftenen, i weekender, og når unge er alene på arbejde. Derfor er der særlige regler for, hvor og hvornår unge må arbejde alene, så de ikke udsættes for voldsrisiko.

I kiosker, grillbarer, bagerforretninger, videobutikker, tankstationer og lignende må de unge ikke arbejde i nedenstående tidsrum, med mindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år:

 • på hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 ´
 • i weekenden og på helligdage mellem kl. 14.00 og kl. 06.00

Unge må ikke arbejde alene, hvor der er særlig risiko for vold og røverier. I butikker, der ligger isoleret f.eks. i områder uden almindelig færdsel, skal der i åbningstiden være en person over 18 år sammen med den unge.

http://www.barhandel.dk/Default.aspx?ID=6626