Hvor kan jeg finde hjælp

Hvor kan jeg finde hjælp?

Der findes en lang række forskellige aktører, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Nedenfor vises dem, der er mest centrale for arbejdsgivere.

Tilbyder information

Som arbejdsgiver er det oplagt at søge viden hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet. De står bag omfattende, saglige websites, og udgiver målrettede informationsmaterialer.

Overblik over regler

På Arbejdstilsynets hjemmeside findes ligeledes meget relevant information. Her kan virksomheden finde alle relevante love, regler og vejledninger om arbejdsmiljø.

Rådgivning i konkrete sager

Hvis virksomheden har brug for rådgivning eller hjælp i en konkret sag, anbefales det at kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdsgiverorganisationerne tilbyder også rådgivning og sagsbehandling.

Træder til, når skaden er sket

Hvis der sker en ulykke eller arbejdsskade på virksomheden, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhverssikring. Ved alvorlige ulykker skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring straks kontaktes. Hvis der opstår uenighed om ansvar m.v. kan arbejdsgiverorganisationen ofte hjælpe.

Læs mere om mulighederne for hjælp i menuen herunder.

Der findes en række forskellige arbejdsgiverorganisationer, der kan vejlede og rådgive arbejdsgivere i det private og offentlige.

Arbejdsgiverorganisationerne deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.

Arbejdsgiverorganisationerne er repræsenteret i mange sammenhænge i den overordnede arbejdsmiljøindsats.

De arbejdsmedicinske klinikker undersøger, om en patients sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder på en virksomhed kan henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af fx sin læge, sikkerhedsorganisationen eller fagforeningen.

Klinikkerne er placeret på sygehusene og forsker også i arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør også erstatningens størrelse. Det er også hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, man kan finde oplysninger om de sygdomme, der er optaget på erhvervssygdomslisten.

Arbejdstilsynet sikrer, at reglerne på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt. Det gør de ved at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Overtrædes reglerne kan Arbejdstilsynet give forskellige påbud om at rette fejlene. Arbejdstilsynet udarbejder også bekendtgørelser og vejledninger.

Der er i alt 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA, erstatter de tidligere branchearbejdsmiljøråd (BAR))
BFA´erne kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde branchevejledninger, informationsmaterialer, afholde temamøder og uddannelse samt forestå forskning.
Repræsentanterne i de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø er udpeget fra Arbejdsmarkedets Parter. BFA´erne mødes med repræsentanter for Arbejdsmiljørådet i “Dialogforum”, som er oprettet som en del af den nye struktur for at skabe et tættere samarbejde mellem BFA og Arbejdsmiljørådet.

Fagforeningerne kan hjælpe unge, der har problemer på arbejdspladsen – eller blot ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.

Fagforeningen kan eksempelvis hjælpe, hvis unge er ude for en ulykke og der skal køres en erstatningssag. Det kan være en god ide at få råd og vejledning fra fagforeningen allerede tidligt i forløbet.

Man kan blive medlem af en fagforening når man er 13 år. Mange fagforeninger har særlig lavt kontingent for elever, lærlinge og fritidsjobbere.

Forgiftningsrådgivningen på Bispebjerg Hospital rådgiver læger og andet sundhedspersonale i Danmark, Færøerne og Grønland om behandling af forgiftninger.

Derudover kan borgere, virksomheder m.fl. få rådgivning via Giftlinien.

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser i konkrete sager på arbejdsmiljølovens område. Nævnet er en uafhængig myndighed.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (også kaldet NFA) udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal NFA overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i ind- og udland. NFA hed tidligere Arbejdsmiljøinstituttet.

 

Kun de autoriserede arbejdsmiljørådgivere må rådgive, når Arbejdstilsynet giver problem- eller periodepåbud.